Voorwaarden

De algemene voorwaarden van Drive inn Xfactory zijn gedeponeerd bij voorwaarden.net De gehele voorwaarden zijn  De belangrijkste punten uit de algemene voorwaarden zijn:

3.3 Alle prijzen vermeld in de offert van Drive inn Xfactory zijn onder voorbehoud, exclusief vervoerskosten , tenzij schriftelijk anders aangegeven.
5.5 Indien opdrachtgever alleen een DJ inhuurt dient opdrachtgever zelf zorg te dragen voor professionele geluidsapparatuur. Hieronder wordt minimaal het volgende verstaan: Een werkende geluidsset, minimaal bestaande uit 2 luidsprekers, een versterker en alle bekabeling, van één van de volgende merken : ElectroVoice, LEM, JBL, D&B, HK, ProfSound, Dynacord, Mackie. Andere merken uitsluitend in overleg.
– Twee enkele cd-speler, voorzien van “pitch control”, handmatige cue en snelstart van één van de volgende merken: Denon, Pioneer en Numark. Andere merken uitsluitend in overleg. – Een mengpaneel met minimaal drievoudige toonregeling alsmede gain regeling van de merken Dateq, Rodec, Numark of Pioneer. Andere merken uitsluitend in overleg. En een microfoon.
5.7 De stroomvoorziening mag niet meer dan 15 meter van de plaats van optreden verwijderd zijn.
5.9 De afstand vanaf het laad- en lospunt tot de plaats van optreden mag niet meer dan 25 meter bedragen en moet vrij zijn van obstakels. Indien de afstand meer dan 25 meter bedraagt en/of obstakels zoals trappen bevat dient opdrachtgever te zorgen voor minimaal twee nuchtere personen om mee te helpen, zowel voor als na het optreden. Indien deze niet (nuchter) aanwezig zijn om te helpen rekent Drive inn Xfactory hiervoor €200,= extra.
5.10 Vanaf één uur voor het optreden tot één uur na het optreden dient opdrachtgever te zorgen voor minimaal 2 consumpties per uur per personeelslid. Er geldt een maximum van twee personeelsleden, tenzij anders vermeld.
5.11 Indien gewenst dient opdrachtgever zorg te dragen voor een eenvoudige maaltijd voor maximaal twee personeelsleden van de drive in discotheek (tenzij anders vermeld).
5.12 Opdrachtnemer is gerechtigd op ieder feest twee mensen uit te nodigen om te komen kijken en te luisteren. Dit is een service die opdrachtnemer aan alle potentiële klanten biedt met een optie. (is altijd max 15 min en tussen 22.30 en 23 uur))
5.14 Opdrachtnemer is gerechtigd tijdens het optreden foto’s en/of filmopnames te maken voor eigen promotiedoeleinden.
6.3 Bij uitstel of annulering door opdrachtgever is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer alle door laatstgenoemde aantoonbaar gemaakte kosten te vergoeden, alsmede het navolgende percentage van het voor uitvoering van het optreden afgesproken of redelijkerwijs te verwachten honorarium van opdrachtnemer: (a) in geval van uitstel of annulering uiterlijk 30 dagen voor de productiedatum, minimaal 50% van dat honorarium; (b) in geval van uitstel of annulering in de periode liggend tussen dertig dagen en zeven dagen voor de productiedatum, minimaal 75% van dat honorarium; (c) in geval van uitstel of annulering tot uiterlijk zeven dagen voor de productiedatum, 100 % van dat honorarium.
7.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen verzendt opdrachtnemer ongeveer 30 dagen voor productiedatum een factuur voor 100% van de overeengekomen uitkoopsom. Deze dient uiterlijk veertien dagen voor productiedatum voldaan te zijn, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
9.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan de Drive in discotheek en/of DJ of materiaal daartoe behorend, voor zover deze schade niet is veroorzaakt door slijtage, fabricagefouten, opdrachtnemer of personeelsleden behorende bij de Drive in discotheek en/of DJ, gedurende de periode tussen het moment van aankomst en het moment van vertrek. Schade aan cd-spelers, mengpaneel, cd’s, speakers, lichtapparatuur en alle andere apparatuur van de drive in discotheek wordt binnen veertien dagen door opdrachtgever vergoed tegen nieuwwaarde.